گروه کار وفناوری قصر شیرین

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قصرشیرین

جملات آموزشی ، تربیتی

معلم عزیزم!

درس معاد و درس معاش را یک جا به من بیاموز.   متشکر


راه یادگیری (فرآیند محوری) از خود یادگیری (نتیجه محوری)

مهم تر است!

کلاس درس محلی است که در آن اخلاق و رفتار معلم ضرب در تعداد

بچه ها می شود!دانش اموز یک جستجو گر طبیعی است، وظیفه ی معلم پرورش روح

جستجو در اوست. 

 

آموزش کار گروهی در فرآیند تدریس فعّال ، آموزشی در جهت لزوم کار

گروهی در زندگی

مدرسه باید نمونه کوچکی از زندگی واقعی دانش اموزان باشد. معلم 

فراگیران را پرورش

و آموزش می دهد ، نه آموزش و پرورش! 

 

معلم شدن چه آسان!

معلمی کردن چه دشوار!

 

معلم ظرفیت فراگیری دانش آموزان را می شناسد ، نه آن را با فشار

در هم می شکند و

نه خالی می گذارد!

  

با قالبی کردن (کانالیزه) دروس ، سر راه یادگیری های  طبیعی و

خودجوش فراگیران ،

مین گذاری نکنیم!!!!!

آموزش هایی که به تفکر تلنگر نزند ، یادگیرنده را به سطحی نگری

سوق می دهد.

 

معلمانی که یادگیرندگان خود را به مرحله خوداموزی (فرآیند محوری)

می رسانند ،

موفق ترین اند.


معلم هم راهنمایی می کند و هم چاه نمایی!!!

 

نگاه معلم چون نور خورشید است، که در کلاس بر همه یکسان می تابد!معلم دانش آموز بی ادب  را با "ادب" ادب می کند


در فرآیند تدریس فعّال ، یکی از وظایف معلم یکی هم "ایجاد مسئله 

است ، نه حلّ مسئله

راه برد: در تدریس فعّال عنایت ویژه به عوامل تفکر ، خلاقیت و کار

گروهی فراگیران ، 

اجتناب ناپذیر است.

 

استمرار و تنوع در یاد خدا ،هنگام شروع درس توفیقی آشکار در 

هدایت فراگیران به 

منشاء علم و هستی

 

معلم شب های "مطالعه" را به روز های "تدریس" پیوند می زند.

 

معلم را در تقاطع <<عشق >> و <<عقل>> جستجو کنید .

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 11:2  توسط جبار قاسمی سرگروه کار وفناوری  |